Sabtu, 24 Oktober 2015 | 7:28am

6 inisiatif strategik mantapkan ekonomi

BAJET 2016 menggariskan enam inisiatif strategik yang memberi tumpuan kepada pengukuhan daya tahan ekonomi, memastikan keterangkuman, memperkasa modal insan, meningkatkan produktiviti, inovasi dan teknologi hijau serta menjamin kesejahteraan rakyat.

Program dan peruntukan pada tahun 2016 akan berpandukan kepada ekonomi keperluan rakyat, manakala konsep dan pelaksanaan program akan memberi tumpuan kepada nilai inovasi, iaitu pelaksanaan program secara pantas, berkos rendah dan berimpak tinggi.

Mengambil kira persekitaran luaran yang lemah, kerajaan akan melaksanakan dasar bagi mengukuhkan lagi daya tahan ekonomi domestik. Dari aspek pelaburan, inisiatif akan diambil untuk meningkatkan keyakinan pelabur melalui penyediaan persekitaran yang kondusif agar pelaburan terus berkembang.

Usaha menarik pelaburan langsung asing (FDI) akan terus dipergiat dengan menyasarkan industri bernilai tambah tinggi dan berintensif pengetahuan.

Bagi mengekalkan peranan sektor perkhidmatan sebagai pemacu utama pertumbuhan, kerajaan akan mempercepat pelaksanaan Pelan Induk Sektor Perkhidmatan serta Pelan Induk Logistik dan Fasiliti Perdagangan.

Transformasi koridor

Pembangunan lima wilayah koridor ekonomi dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) untuk mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah akan terus dipergiat bagi mentransformasikan koridor berkenaan menjadi kawasan pelaburan strategik.

Dalam usaha menggalakkan keterangkuman dan pembangunan seimbang, kerajaan akan meningkatkan taraf dan kualiti hidup rakyat, termasuk di Sabah dan Sarawak.

Bagi meningkatkan pergerakan rakyat dan barangan, kerajaan akan membina Lebuhraya Pan-Borneo meliputi 1,090 kilometer di Sarawak dan 706 kilometer di Sabah. Kerajaan akan berusaha meningkatkan pendapatan kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah (B40) dan M40 dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan menggalakkan keusahawanan.

Kerajaan akan terus memberi penekanan pembangunan modal insan bagi memastikan tenaga kerja dilengkapi pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian. Bagi tujuan ini, sistem pendidikan akan terus ditambah baik dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris.

Kerajaan komited untuk meningkatkan produktiviti melalui penambahan pengetahuan serta penggunaan inovasi dan teknologi. Dalam hal ini, kerajaan akan terus menggalakkan program latihan semula dan peningkatan kemahiran untuk menambah produktiviti buruh.

Untuk membantu perniagaan terutama perusahaan kecil dan sederhana (PKS), kerajaan akan terus membiayai Skim Jaminan Modal Kerja, Dana Strategik Pelaburan Domestik dan Dana Projek Berimpak Tinggi.

Kerajaan terus melaksanakan pendekatan holistik untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Bagi memenuhi keperluan rumah kepada rakyat, kerajaan menyediakan fasiliti pembiayaan secukupnya kepada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana serta meluaskan program perumahan sewa beli kepada kumpulan berpendapatan rendah.

Berita Harian X