Isnin, 28 September 2020 | 8:30pm
SEGi University menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif melalui Google Classroom. - FOTO oleh SEGi
SEGi University menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif melalui Google Classroom. - FOTO oleh SEGi

Ekosistem Global untuk keperluan pendidikan moden

Objektif utama kebanyakan graduan selepas tamat pengajian ada­lah memperoleh peluang pekerjaan yang baik atau menjana pendapatan mereka sendiri. Malah, institusi pengajian tinggi (IPT) awam dan swasta dalam negara juga merancang strategi kurikulum dan pengalaman pembelajaran untuk meningkatkan kebolehpasaran dan daya saing graduan tempatan supaya mereka boleh memperoleh pekerjaan yang setaraf dengan kelayakan akademik mereka. Namun, pada realitinya, ia bukanlah semudah seperti dijangkakan.

Penstrukturan seperti ini me­merlukan sebuah ekosistem komprehensif yang merangkumi hubungan industri yang baik, program akademik yang berkualiti tinggi, latihan kemahiran industri serta peluang untuk mengembangkan kemahiran diri dan profesional.

Seiring dengan keperluan pendidikan moden, SEGi University & Colleges bukan sahaja mewujudkan sebuah Ekosistem SEGi Global yang inklusif, malah ia juga menerapkan elemen Industri 4.0 - Towards IR4.0 dalam sukatan pelajarannya untuk memperkasa tenaga kerja tempatan melalui penghasilan graduan berkualiti.

Industri 4.0 acapkali menjadi bualan hangat pada masa kini kerana kesannya terhadap ekonomi serta masyarakat tempatan. Kajian Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahawa 28 juta pekerjaan di ASEAN mungkin akan diambil alih oleh mesin dan kecerdasan buatan (AI) dan ini akan mengubah sistem dan dunia kerja moden.

Apabila pasaran kerja berubah, keperluan tenaga kerja turut berubah. Justeru, industri baru memerlukan pekerja yang lebih inovatif dan didorong oleh kemahiran dan literasi digital dan data yang mencukupi.

Sebagai langkah untuk mewujudkan dan meningkatkan tenaga kerja inovatif, SEGi mengenal pasti beberapa Strategi Transformasi dan Pemacu Transformasi untuk menyediakan bakat-bakat baru berteraskan industri serta menghasilkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) kreatif dan inovatif.

Empat Strategi Transformasi

SEGi sentiasa mencari pasaran baru seiring dengan peningkatan teknologi dalam mencapai matlamatnya untuk menjadi institusi berteraskan Industri 4.0 dengan memperkenalkan usaha baru.

Antaranya adalah Empat Strategi Transformasi yang dikenali sebagai Pendekatan 4R (SEGi 4R Approach) – Reimagine, Recognise, Redefine, Revolutionise.

Dalam membangun dan meningkatkan ciri kebolehpasaran graduan melalui penciptaan pekerjaan dan perniagaan baru, Ekosistem Global SEGi yang merangkumi kesemua pelajar dan kakitangan perlu mengimaginasikan semula (Reimagine) segala kemungkinan yang boleh memenuhi keperluan hari esok.

Pada masa sama, rakan industri SEGi juga perlu memainkan peranan penting untuk mengenal pasti (Recognise) potensi dan keupayaan pelajar dengan membuka ruang dan peluang untuk mereka menyesuaikan diri dalam industri dan berkhidmat kepada masyarakat.

SEGi juga perlu membantu pelajar dalam menentukan semula (Redefining) masa depan mereka. Pelajar perlu faham kitaran perubahan yang berlaku dalam dunia perniagaan dan pekerjaan kini dan menyesuaikan diri supaya mereka dapat menjamin masa depan yang lebih stabil.

Dengan pemahaman ini, SEGi mampu merevolusikan (Revolutionise) sektor pendidikan dengan program dan pendekatan inovatif yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Strategi ini mampu menyelaraskan IPT seperti SEGi dengan industri dan membantu dalam menghasilkan graduan yang holistik, mahir dan cekap untuk memenuhi keperluan pasaran semasa dan masa depan.

Empat Pemacu Transformasi

SEGi komited untuk membawa perubahan serta mentransformasikan sektor pendidikan swasta supaya ia lebih inovatif dan dilengkapi dengan jaringan industri yang mampan. Oleh itu, SEGi telah mengenal pasti empat laluan yang dapat memperkukuhkan jenamanya, iaitu Perkongsian Pintar, Penambahbaikan Kurikulum, Penyediaan Kemudahan Canggih dan Pengenalan kepada Program Baru dan Inovatif.

Kerjasama rapat dengan pemain industri dapat menambah kredibiliti dan membantu meningkatkan ketrampilan pelajar melalui bengkel latihan, pensijilan profesional dan program penglibatan industri termasuk penempatan latihan industri untuk mempersiapkan graduan menghadapi dunia pekerjaan.

SEGi University and Colleges mempunyai kerjasama strategik dengan rakan industri dan korpo­rat termasuk organisasi yang ba­nyak melabur dalam Industri 4.0.

Sebagai sebuah IPT, program pendidikan adalah penyumbang utama kepada operasi SEGi dan ia perlu memastikan bahawa pro­gram yang dilaksanakan sentiasa dikemas kini mengikut perkem­bangan industri semasa terutama sekali dalam bidang kejurutera­an, teknologi maklumat, per­niagaan, perakaunan dan pengurusan serta pendi­dikan.

Di samping menginte­grasikan elemen Industri 4.0 dalam kurikulum dan melaksanakan program peningkatan kemahiran, SEGi juga terus mem­perkenalkan program pengajian inovatif yang bersesuaian dengan trend semasa.

Sebagai contoh, baru­-baru ini SEGi memperkenalkan pelbagai program pensijilan industri da­lam bidang kejuruteraan dan IT dengan kerjasama rakan industri seperti Huawei, EC Council, Oracle Workforce Development, SAS Ins­ titute Inc., AWS Academy, MIMOS Bhd dan banyak lagi.

Kemudahan dan sistem soko­ngan di SEGi juga ditingkatkan se­cara berperingkat untuk menerap­kan elemen Industri IR4.0 seperti pembuatan pintar, simulasi, bilik darjah pintar, kecerdasan buatan dan lain-­lain dalam proses penga­jaran dan pembelajaran. Strategi ini diharap dapat menyumbang ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan berim­pak dan bernilai tinggi.

Meningkatkan tenaga kerja

Image

Program berteraskan industri yang ditawarkan oleh Ekosistem Global SEGi mampu memenuhi keperluan pasaran yang kian berubah. Aspek kebolehpasaran pada masa kini tidak lagi diukur dengan pencapaian akademik semata­mata. Sebaliknya, ia di­ seimbangi dengan kemahiran yang relevan dengan perubahan pasaran kerja masa hadapan.

Menyedari hakikat ini, SEGi memperkenalkan Platform SE­ GiRISE, sebuah platform pembe­lajaran flexi yang inovatif, khas untuk pelajar dewasa. Inisiatif ini bertujuan menyediakan pe­luang pembelajaran yang sama rata kepada setiap golongan masyarakat di mana golongan dewasa dan professional dapat mencipta semula masa depan yang lebih stabil melalui kursus pembangunan dan peningkatan kemahiran yang sesuai dengan minat dan keupayaan mereka.

SEGi turut menawarkan pem­belajaran dalam talian dan cam­puran sejak 2013 dan menjadi antara pilihan popular untuk pengajian pascasiswazah dan Pendidikan Profesional dan Ber­ terusan (PACE).

Hari ini, di bawah platform SEGiRISE, golongan dewasa dari seluruh dunia, termasuk go­longan profesional, suri rumah, pelajar atau pekerja sambilan, berpeluang untuk mendaftar masuk ke program pengajian tertiari dari peringkat asas sehingga pascasiswazah untuk mencapai impian dan matlamat hidup masing­masing.

Penyelesaian Alternatif

SEGi University and Colleges memberi akses dan laluan kepa­da golongan pelajar untuk mem­bolehkan mereka memperoleh pendidikan berkualiti tinggi pada peringkat asasi, menengah dan lanjutan untuk mengukuh­kan tahap pencapaian diri de­ngan kelayakan yang relevan.

Di samping itu, mereka yang ingin mengasah kemahiran tertentu boleh juga mengikuti kursus pensijilan pendek atau profesional melalui pelbagai saluran seperti kursus dalam ta­lian atau program latihan yang ditawarkan oleh SEGi, di bawah naungan Institute of Future.

Thinking Professional Associa­tes Resources (IFPA Resources), sebuah anak syarikat di bawah SEGi College Subang Jaya (SCSJ) yang mengkhusus kepa­da latihan dan pensijilan pro­fesional untuk keperluan ker­jaya masa kini. Kursus pendek yang ditawarkan juga dapat di­ guna pakai untuk mengikuti program pengajian lain yang di­ akreditasi melalui pemindahan kredit.

Individu yang tidak mempu­nyai kelayakan akademik yang bersesuaian pula berpeluang memohon untuk program pe­ngajian atau peningkatan ke­mahiran yang sesuai. Sebagai contoh, golongan dewasa dengan pengalaman bekerja boleh memohon untuk kemasukkan me­lalui Prior Experiential Lear­ning Credit atau APEL (C), di mana mereka dapat menukar pengalaman kerja sebagai kredit untuk mengikuti program pe­ngajian yang berkaitan dengan kerjaya dan minat mereka.

Melalui SEGi University, me­reka yang tidak mempunyai kelayakan pengajian tinggi bo­leh memulakan langkah masuk ke pendidikan tertiari meneru­si program asasi atau diploma dan memperoleh ijazah sarjana dalam masa 4 hingga 5 tahun. Sekiranya mereka memiliki ke­ lulusan diploma, mereka boleh memperoleh ijazah sarjana muda dan ijazah lanjutan de­ngan lebih cepat. Dengan cara ini, pelajar bukan hanya boleh menjimatkan masa tetapi juga kos untuk mencapai kelayakan yang diimpikan.

Bagi mereka yang mencari laluan pendidikan fleksibel, Kumpulan Kolej SEGi menawar­kan kelas petang/kelas hujung minggu dan kursus profesional di kampus terpilih di Lembah Klang, Pulau Pinang dan Ku­ching.

Ekosistem Global SEGi ini se­suai untuk setiap individu yang ingin memperoleh pendidikan berkualiti, sama ada untuk memperoleh peluang pekerjaan yang lebih baik atau memajukan kerjaya anda. Ketahui lebih lan­jut mengenai tawaran pendidi­kan bertaraf global ini mene­rusi laman web segi.edu.my.

Berita Harian X